About us

Oor Universiteit Stellenbosch en Findalift

Universiteit Stellenbosch (US) het 'n sterk verbintenis tot volhoubaarheid en korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid. Die Universiteit is ernstig daaroor om 'n bydrae te lewer tot die welsyn van sy personeel en studente, die omgewing en die samelewing as 'n geheel. Dit het Findalift, 'n baanbreker op die gebied van gespesialiseerde saamry-oplossings in Suid-Afrika, as 'n onafhanklike kontrakteur betrek om aan US-studente of -personeel wat van hierdie fasiliteit gebruik wil maak en as gebruikers van die diens geregistreer het, van saamry-oplossings te voorsien.

Die saamryfasiliteit word deur Findalift BK ("die maatskappy") bedryf. Wanneer jy ("die gebruiker") van die fasiliteit gebruik maak, moet jy aandui dat jy Findalift se gebruiks-bepalings en -voorwaardes (skakel na "Bepalings en voorwaardes") gelees het, dit verstaan en instem om daardeur verbind te word - of jy nou as 'n gebruiker van die fasiliteit geregistreer is, al dan nie.

Die bepalings en voorwaardes behels dat jy erken en aanvaar dat US nie deel van die ooreenkoms tussen jou en Findalift is nie. Jy erken en aanvaar ook dat US nie enige verteenwoordiging of waarborg ten opsigte van die fasiliteit verskaf nie omdat Findalift vir die bedryf daarvan verantwoordelik is. Die US bied slegs 'n skakel na die fasiliteit vanaf sy webwerf as deel van sy verbintenis tot die bevordering van doeltreffende vervoerreëlings ten einde sy personeel en studente aan te moedig en in staat te stel om met die kleinste impak op die omgewing en hul beursie van A na B te beweeg.

About Stellenbosch University and Findalift

Stellenbosch University (SU) has a strong commitment to sustainability and corporate social responsibility. They are serious about contributing to the wellbeing of their staff and students, the environment and society as a whole. They have involved Findalift, a pioneer of specialised ridesharing solutions in South Africa, as an independent contractor, to provide rideshare solutions to SU staff or students who wish to make use of the facility and have registered as users of the service.

The rideshare facility is operated by Findalift CC ("the company"). When accessing or using the facility you (the "user") must indicate that you have read and understand and agree to be bound by Findalift's "terms and conditions of use"(link to T&C), whether or not you register as a user of the facility.

The "terms and conditions of use" include that you acknowledge and accept that SU is not part of the agreement between you and Findalift. You also acknowledge and accept that SU does not make any representation or warranty in respect of the facility because the operation of the facility is the responsibility of Findalift. SU only provides a link to the facility from its website, as part of its commitment to promote effective transport arrangements, to encourage and enable their staff and students to get from A to B with the least impact on the environment and their pocket.